ویژگی هایی که باعث تمایز قالب انفولد با سایر قالب های دیگر شده است